PCO

yükleniyor...

PLAZA EVENT KONGRE ORGANİZASYON TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Plaza Event Kongre Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, yapılması planlanan gösteri, ticari fuar, konferans, toplantı, kongre ve etkinlik organizasyonu faaliyetlerine ait; kayıt, konaklama, ulaşım ve vize başvuru süreçlerinin tamamlanması, ürün/hizmet teklifi, organizasyon fiyatlandırma politikasının belirlenmesi, faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.   Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.plazaevent.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Plaza Event Kongre Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, amaçlarıyla; müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.plazaevent.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Plaza Event Kongre Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul'un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Ayrıca Mail sunucularının yurt dışı lokasyonlu olması nedeniyle, şirketimizin kurumsal mail hesaplarına gönderilen mail içerikleri yurtdışına aktarılmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından mobil uygulamalar, imza kampanyaları, stant çalışmaları, etkinlikler ve telefonla yapılan üyelik çalışmaları, e-posta, internette ve et yer alan kayıt formları, aracılığıyla toplanır; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.plazaevent.com.tr internet adresinde yer alan "Veri Sahibi Başvuru Formunu" doldurarak, formun imzalı bir nüshasını "(Şirket) Plaza Event Kongre Organizasyon Turizm San ve Tic A.Ş., Üçevler mh. 70. Sk İbrahim Yazıcı Plaza-1 işhanı no:22 Nilüfer / Bursa" adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveri@plazaevent.com.tr  adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

PLAZA EVENT KONGRE ORGANİZASYON TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


PCO

 • Professional Congress Organiser

Neler Yaparız?

 • Ulusal Kongre ve Toplantı Organizasyonları
 • Uluslararası Kongre ve Toplantı Organizasyonları
 • Resmi ve Diplomatik Toplantı Organizasyonları
 • Destinasyon Yönetim Hizmetleri
 • Kurs/Workshop Organizasyonları
 • Çalıştay Organizasyonları
 • Dernek Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
 • Dernekler İçin Kurumsal İletişim Hizmetleri
 • Asistan / Uzman Okulu Organizasyonları
 • Genel Kurul Organizasyonları

 • Nasıl Yaparız?

  PLAZA EVENT GENEL TANITIM

  VİDEOSU


  ULUSAL KONGRE

  TARK 2023


  ULUSLARARASI KONGRE

  RHOTON 2023  Referans Kurumlar

  • (Alfabetik olarak)
  Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists
  American Society of Travel Agents
  Acil Tıp Uzmanları Derneği
  Bilecik Eskişehir Bursa Kalkınma Ajansı
  Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
  Cerrahi Onkoloji Derneği
  Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği
  European Academy of Allergy and Clinical Immunology
  European Academy of Esthetic Dentistry
  Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği
  European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
  European Hernia Society
  Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
  Türkiye Kalite Derneği
  Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği
  Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği
  Lions Clubs International
  Palyatif Bakım Derneği
  Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
  Resüsitasyon Derneği
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  Tıbbi Genetik Derneği
  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
  Türk Cerrahi Derneği
  Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
  Türk Psikologlar Derneği
  Türk Radyoloji Derneği
  Türk Veteriner Jinekoloji Derneği
  Türk Yoğun Bakım Derneği
  Türkiye Acil Veteriner Hekimleri Derneği
  Türkiye Bilişim Derneği
  Türkiye Futbol Federasyonu
  Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
  Türkiye Spor Hekimleri Derneği
  UEFA